GAT: GMT/GLT/GST

Home » GAT: GMT/GLT/GST
GMT : Global Membership Team

Global Membership Team (GMT)

GMT maakt, sinds 1 juli 2017, samen met GLT (Global Leadership Team), GST (Global Service Team) en LCIF (de Foundation), deel uit van het Global Action Team (GAT), waarmee het één team vormt.

De doelstelling van LCI is worldwide vanaf 2022 ieder jaar meer dan 200 miljoen mensen te bereiken. Om dit objectief te kunnen waarmaken, zou het ledenaantal tegen die tijd moeten aangroeien tot 1,7 miljoen Lions en Leos.

Om deze doelstellingen mee te helpen realiseren, wordt aan de clubs in het MD 112 gevraagd om bij de clubwerking bijzondere aandacht te verlenen aan:

-ledenbehoud
-ledenverlies stoppen
-begeleiding en coaching van nieuwe leden
-kwaliteit van de clubvergaderingen
-kwaliteit van de sociale doelen
-fusies met andere clubs bespreekbaar maken om grotere clubs te maken
-meer vrouwen
-meer jongeren
-nieuwe clubstructuur operationeel op 1 juli 2018 (zie model)

Met meer leden kunnen wij meer en betere service verlenen!

Alle informatie over het Global Action Team en over het Global Membership Team is te vinden op de LCI website via onderstaande link:

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/global-action-team/index.php

GMT Membership team:

PDG Pierre Boets GMT Coordinator MD 112
Gregor Mathieu GMT Coordinator 112 A
Koen Heylen GMT Coordinator 112 B
 Georges Bauwens GMT Coordinator 112 C
Jean-Pierre Mouton GMT Coordinator 112 D

GST : Global Service Team

De kracht van lokale Actie !

Het GST (Global Service Team) , één van de 4 pijlers van het GAT (Global Action Team) vormt het hart en de motor van elke club. Het is de service die de club met de nodige visibiliteit aan de lokale gemeenschap biedt, die borg zal staan voor een goeie en gemakkelijkere ledenwerving.
Het is dankzij die service dat we attractief zullen zijn voor potentiële nieuwe leden, die we dan nadien ook kunnen informeren en vormen om ze in onze activiteiten te integreren.
Door tezamen sociale acties te ondernemen, bouwen de leden stilaan een hechte vriendschap op, wat zal leiden tot een verdere en grotere deelname aan die lokale sociale acties.
De rol van de GST-verantwoordelijke van de club bestaat er onder andere in om elkeen van de leden bij die sociale acties te betrekken, om de club aan te moedigen tot regelmatige evaluatie van de gesteunde projecten en zeker na te gaan welke noden er in de lokale gemeenschap nog gelenigd zouden moeten worden.
Hij zal er ook voor zorgen om visibiliteis-initiatieven te ondersteunen, evenals in te staan voor de nodige informatie en vorming, dit alles in samenwerking met de GAT ploeg van de club.
Tenslotte, zal de GST verantwoordelijke naast het verder bevorderen van de sociale projecten die de club reeds behartigt, ook instaan voor nieuwe uitdagingen en meer specifiek in de richting van de 5 internationale domeinen, honger, milieu, diabetes, zicht en kinderkanker;
We zullen in de clubs met onze sociale actie slechts succes oogsten voor zover er een goede samenwerking bestaat tussen de 4 pijlers die het GAT vormen, zijnde GMT, GLT, GST en LCIF en zoals op het schema hieronder.

Pin It on Pinterest