GAT: GMT/GLT/GST

Home » GAT: GMT/GLT/GST
GMT : Global Membership Team

Global Membership Team (GMT)

GMT maakt, sinds 1 juli 2017, samen met GLT (Global Leadership Team), GST (Global Service Team) en LCIF (de Foundation), deel uit van het Global Action Team (GAT), waarmee het één team vormt.

De doelstelling van LCI is worldwide vanaf 2022 ieder jaar meer dan 200 miljoen mensen te bereiken. Om dit objectief te kunnen waarmaken, zou het ledenaantal tegen die tijd moeten aangroeien tot 1,7 miljoen Lions en Leos.

Om deze doelstellingen mee te helpen realiseren, wordt aan de clubs in het MD 112 gevraagd om bij de clubwerking bijzondere aandacht te verlenen aan:

-ledenbehoud
-ledenverlies stoppen
-begeleiding en coaching van nieuwe leden
-kwaliteit van de clubvergaderingen
-kwaliteit van de sociale doelen
-fusies met andere clubs bespreekbaar maken om grotere clubs te maken
-meer vrouwen
-meer jongeren
-nieuwe clubstructuur operationeel op 1 juli 2018 (zie model)

Met meer leden kunnen wij meer en betere service verlenen!

Alle informatie over het Global Action Team en over het Global Membership Team is te vinden op de LCI website via onderstaande link:

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/global-action-team/index.php

GMT Membership team:

PDG Pierre Boets GMT Coordinator MD 112
Gregor Mathieu GMT Coordinator 112 A
Koen Heylen GMT Coordinator 112 B
 Georges Bauwens GMT Coordinator 112 C
Jean-Pierre Mouton GMT Coordinator 112 D

GST : Global Service Team

Sociale dienstverlening: het hart en de kracht van de clubwerking

GST staat voor Global Service Team en is één van de drie pijlers van het Global Action Team (GAT), naast GMT – Global Membership Team en GLT – Global Leadership team.

Vertaald naar clubniveau houdt dit in dat het actieteam, zijnde alle leden van de club, onder coaching en begeleiding van het clubbestuur (leadership), sociale dienstverleningsprojecten (service) uitvoert, zowel op lokaal vlak als op cluboverschrijdend vlak (bvb zoneprojecten-districtsinitiatieven-internationale werking waaronder de Lions Clubs International Foundation – LCIF) .

Teneinde deze taak behoorlijk uit te kunnen voeren en vooral te bestendigen neemt promotie, werving en retentie van nieuwe leden (membership) een belangrijke  plaats in. Via directe  betrokkenheid en met de noodzakelijke fondsenwerving  vervult de club  (leadership), haar uiteindelijk doel: noden in de gemeenschap helpen lenigen.

De drie pijlers en alle vereiste taken daarrond, staan in een sterke onderlinge relatie:

  • De service die de club met de nodige visibiliteit aan de lokale gemeenschap aanbiedt zorgt voor een correcte imagovorming en positionering van Lions,
  • Het aanscherpen van wat Lions precies doet en voor wat Lions staat, genereert via juiste informatie, communicatie en vorming een Lions profiel voor potentiële nieuwe leden , al dan niet uit de bestaande vriendenkring van de leden,
  • Nieuwe leden worden zo spoedig mogelijk na aansluiting geïntegreerd in de clubwerking waardoor hechte vriendschappen kunnen ontstaan of verdiept worden,
  • Dit versterkt op zich dan weer de wil en de daadkracht om nieuwe sociale projecten te realiseren voor de lokale gemeenschap of via LCIF voor de internationale  programma’s zoals hulp bij natuurrampen en dergelijke.

De rol van de GST verantwoordelijke ( voorzitter van het sociaal comité) op clubniveau, bestaat erin contact te houden met de gesteunde sociale doelen en ze permanent te evalueren;  nieuwe aanvragen (van een sociaal doel of via de clubleden) te analyseren en te beoordelen  in samenwerking met het bestuur en de andere leden van de club. Hij/zij zal ook nieuwe uitdagingen in een van de speerpunten van de werking van Lions onderzoeken en voorstellen dienaangaande formuleren: honger-milieu-zicht-kinderkanker-diabetes.

‘Samen uit, samen thuis’ is het mantra dat binnen GAT speelt. Succes gegarandeert.

Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen:

 

In tekst: Sociale dienstverlening (GST) zorgt voor visibiliteit en correcte imagovorming. Dit genereert, via informatie-communicatie en vorming (GLT) interesse voor lidmaatschap (GMT). Lidmaatschap integreert nieuwe leden in de clubwerking en bewerkstelligt.

 

 

Pin It on Pinterest