Hoe Lion Worden

Home » Hoe Lion Worden

Clubs en Clubleden | Algemene informatie

 

Iedere club is autonoom en wordt geleid door een voorzitter (president) die jaarlijks wordt verkozen onder de leden van de club en volgens de statuten van iedere club. Een voorzitter kan éénmaal herkozen worden, maar het is gebruikelijk dat een voorzitter jaarlijks wisselt.

Hij wordt bijgestaan door één of twee vicevoorzitters (vice president), een secretaris (secretary), een penningmeester (treasurer) en een protocolchef (protocol).

Iedere club heeft ook een tailtwister, die instaat voor de animatie van de vergaderingen.
De website-verantwoordelijke (internet) en de verantwoordelijke voor de effectieven (membership) zijn twee verplichte functies in een club. Zij zijn lid van het bestuur.

Iedere club heeft twee maandelijkse vergaderingen : één dinnervergadering en één werkvergadering. Deze vergaderingen vinden plaats in het lokaal van de club of tenhuize van een lid. De vergaderingen beginnen meestal om 19.30 uur en het officiêle deel eindigt meestal omstreeks 22 uur. Daar de vriendschap belangrijk is, worden op deze vergaderingen alle gesprekken over politiek, godsdienst of gesprekken die een sectair karakter hebben uitgesloten. De regelmaat waarmee de vergaderingen worden bijgewoond, is een verplichting, uitgezonderd voor die leden die omwille van leeftijd, ziekte of om beroepsredenen tijdelijk een speciaal statuut hebben.

Iedere club beslist autonoom over hoeveel nieuwe leden zij werft en wie er wordt toegelaten tot de club.

Men kan enkel op uitnodiging lid worden van een Lions Club, mits minstens één peter (lid van de club) te hebben en mits de collegiale goedkeuring van alle leden van de club.

Adressen en alle andere info over de leden zijn strikt voor de leden van de vereniging voorbehouden en worden onder geen enkel beding naar buiten gebracht.

Alle gelden die worden verworven door acties georganiseerd door een Lions club of door giften van derden aan de club, gaan integraal naar het sociale doel van de club.

Alle administratieve kosten en alle persoonlijke kosten van de leden worden integraal door de leden betaald.

Geïnteresseerden kunnen steeds meer inlichtingen bekomen door eerst een club uit hun regio op te zoeken in de rubriek “Clubs” en daarna te klikken op de naam van deze club. Zij krijgen dan alle inlichtingen aangaande de club alsook de namen van de bestuursleden.

Iedere clubvoorzitter zal steeds met genoegen meer inlichtingen verschaffen of dit laten doen door een lid.

Men kan ook een brochure aanvragen per email. Vergeet niet uw naam en adres mee te delen: wij kunnen u dan deze infobrochure per brief toezenden.

Pin It on Pinterest