Veelgestelde vragen

Een Lions club oprichten is de perfecte manier om in uw stad of regio de doelen te dienen die u na aan het hart liggen met mensen die uw passie delen.

Een nuttige bijdrage

Door een club op te richten, dienstverlenende activiteiten uit te voeren en het publiek nieuwe manieren aan te bieden om mee te werken, verricht u een goed doel.

De oprichting van een club is ook goed voor je Lions district.

U vergroot het bereik van Lions Clubs International in uw gebied en stimuleert de ledengroei. Een nieuwe club biedt extra mogelijkheden voor uw district op het gebied van leiderschap, dienstverlening en werving.

Klik op de link hieronder voor meer informatie

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club?

Een gebruiksvriendelijke en veelzijdige bron met informatie over onderwerpen die regelmatig door Lions worden aangehaald voor het leiden van een club of een district.

Voorbeelden: Wat is de Lions mission statement? Wat zijn de beschikbare LCI en LCIF subsidies? Hoe werkt een clubtak?

Deze kaarten geven antwoord op 80 FAQ’s. Ze zijn terug te vinden in de bibliotheek, onder Leden.

De papieren directory zal niet meer gepubliceerd worden.
De informatie over onze leden is beschikbaar via deze website.
U moet zich hiervoor inloggen in de Directory online die staat onder Leden.Hierna leggen we je uit hoe je te werk gaat.

Het handboek van de Directory online staat eveneens in de bibliotheek onder leden.

Waar kan ik mijn ID nummer terugvinden? In de directory online.

Het Oak Brook ID nummer bestaat uit minstens 6 cijfers bv. 1012065.

Als je inlogt op de website : www.lionsbelgium.be, ga je naar Leden, Directory en dan kom je op de oude website, hier log je in met je ID no (Belgisch nummer) en je PW. Nadien ga je naar Directory online en onder Leden verschijnen je gegevens. Het Oak Brook ID nummer staat bovenaan links, juist boven je “Voornaam”.

Het Belgisch ID nummer staat tussen haakjes (bv. 12345) – naast jouw clubnaam.

Enkel de clubsecretaris kan een lid ontslaan. (kan ook door de clubvoorzitter, ICT & communication of Membership GMT gedaan worden)

Ga naar de website : www.lionsbelgium.be < Leden < Directory

Log in met je “Username en Paswoord”

Klik in de gele balk op “MD112” en ga naar “DIRECTORY ONLINE”

Vervolgens ga je naar “CLUBS OFFICE” en dan naar “LEDENWIJZIGING RME”

Het schermpje “RME-MMR aanpassingen” verschijnt

Selecteer het “LID” dat je wenst te ontslaan

In het onderste deel van het schermpje, zie je aan de linkerzijde “ontslagdatum”, klik op heden,de dag van vandaag verschijnt, je kan en mag de datum niet aanpassen.

Onderaan rechts zie je “IS ONTSLAGEN” selecteer hier 1 van de mogelijkheden : vb Resigned in good standing of Dropped for non attendance of “DECEASED” in geval van een overlijden.

Nadien bevestig je de gegevens

Het nationaal secretariaat bevestigt het ontslag, in geval van een overlijden vragen zij een bevestiging aan de clubvoorzitter of -secretaris.

Hoe maak je een nieuw lid aan ? Kan enkel door de clubsecretaris gebeuren.

1. Ga naar de website : www.lionsbelgium.be

2. Ga dan naar “Leden” en klik op “Directory”

3. Log in met je user name en paswoord

4. Klik op “MD112”, ga naar “Directory online” en dan naar “Clubs office”

5. Klik “Nieuw lid” aan

6. Vul alle gegevens correct in, deze gegevens verschijnen in de gedrukte versie

7. Klik “Toevoegen” aan

8. Het nationaal secretariaat valideert het nieuwe lid.

De Internationale Statuten voorzien dat alle clubs in de maand maart van ieder jaar hun verkiezingen moeten houden, om zo hun nieuw bestuur samen te stellen voor het komende jaar dat op 1 juli begint. Tegen eind april moeten al die nieuwe besturen zijn doorgegeven naar Oak Brook. Wij hebben alles klaargemaakt in de “directory online” om de nieuwe besturen in te geven.

Werkwijze:
Als clubsecretaris log je gewoon in en ga je naar de “directory online”.
Je krijgt dan eerst de homepage van de directory te zien:

Je klikt op 2022-2023 naast “LIONS YEAR SELECTION for new Club functions” en je ziet dat jaar verschijnen naast “Jaar voor Club of MD functies”.
Het scherm ziet er als volgt uit:

Dan klik je op het tabblad “Club Office” en dan op de sub rubriek “Club Functies-PU101”.
Dan verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm kan je dan alle nieuwe functies voor 2022 -2023 ingeven.
Controleer steeds terug of je wel degelijk in de periode 2022 -2023 staat.

Hoe ga je in dit scherm tewerk?
Je klikt telkens voor iedere functie op “klik hier om een nieuw record aan te maken”.
Dan klik je naast “naam” op “kies waarde”, en je krijgt de lijst van alle clubleden.
Hieruit kies je de persoon die een functie krijgt.
Dan klik je naast “Functie” op “kies waarde” en je krijgt de functies in de club.
Hieruit kies je de functie die bij de persoon in kwestie hoort.
Daarna klik je op “toevoegen”.
En zo telkens opnieuw tot alle functies ingegeven zijn.
Het is aan te raden om, nadat alles is ingegeven, het jaar terug op 2021-2022 te zetten, om nog eventuele wijzigingen van het huidige bestuur te kunnen ingeven.

Heb je nog vragen of hulp nodig? Aarzel dan niet ons op te bellen of je vraag per e-mail te stellen.
Mail : Secretariaat@lions.be

Met vriendelijke groeten,

Ghislaine Estiévenart
MD112 Staff Administrator

Hiervoor heb je je Oakbrook lidnummer nodig, dit kan je terugvinden in de directory online in je ledenfiche (of vraag het aan de secretaris van je club).

Met dit nummer kan je voor Oak Brook een paswoord aanmaken.

Om toegang te krijgen tot MyLCI :

 1. Ga naar  : https://lionsclubs.org/en
 2. Klik op MEMBER LOGIN
 3. Je komt op het onderstaande scherm waar je je kunt registreren met je Oak Brook nummer : REGISTER

(met 1 paswoord heb je toegang tot MyLCI, MyLion,Shop en Insights)

Vanaf nu kan elk lid zelf zijn paswoord zelf instellen of recupereren in geval van verlies.
Inloggen kan via de nationale website :  www.lionsbelgium.be

Ga naar : Leden -> Directory Online

De optie “wachtwoord vergeten” kiezen en je e-mailadres invoeren (het email adres dat in de online directory staat). Het wachtwoord zal naar dit e-mail adres worden verzonden. Controleer je spam box wanneer je de mail met de link om een nieuw wachtwoord te maken niet kunt vinden.
Het nieuwe wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters bevatten, evenals cijfers en speciale tekens (d.w.z. geen letter of getal).
Je zal dan kunnen inloggen met je ID (nationaal lidnummer zonder nul vooraan) en met het wachtwoord dat je zojuist hebt aangemaakt.
Contacteer ons gerust als het niet lukt.

Een nieuw charter kan worden besteld via het Member Service Center (memberservicecenter@lionsclubs.org). Dat kost $25, en LCI betaalt voor de verzending. De aankoop kan ten laste worden gebracht van de club, met toestemming van de voorzitter of de secretaris van de club.

Gewoon bij Jouw district :

Voor District A : Peter De Poorter – LC Roeselare

Voor District B : Arlette Hopff-Aerts – LC Antwerpen Elsdonk

Voor District C : Michou Vanden Broeck – LC Ixelles Alizés

Voor District D : René Lesoir – LC La Louvière Ecausssines Val de Centre

Actief Lid (active member)

Het actief lid heeft alle rechten en voordelen en is onderworpen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap van een Lions Club verleent en bindt.

Deze rechten en plichten zijn niet beperkt en houden in dat hij   stemrecht heeft in zijn Club en verkiesbaar is, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden, voor elke functie in de Club het District of de vereniging

De verplichtingen zijn : regelmatige aanwezigheid op de bijeenkomsten, tijdig de bijdragen betalen, deelnemen aan de activiteiten van de Club en door voorbeeldig gedrag een gunstige indruk geven van de Lionsclub.

Volgens de criteria van het programma « Famliaal lidmaatschap » worden de familieleden, die aan deze criteria voldoen, actief lid en krijgen ze alle rechten en plichten die het lidmaatschap inhoudt.

Volgens de criteria die gelden voor het lidmaatschap van studenten, oud-Leos en jongeren zijn dit actieve leden die genieten van alle overeenstemmende rechten en voordelen. Deze categorie van leden telt mee in de berekening van de clubafgevaardigden.

Verwijderd lid (member at large) (code A in de directory online)

Een lid dat verhuist of wegens gezondheids of andere legitieme redenen de clubbijeenkomsten niet meer regelmatig kan bijwonen, maar toch lid wil blijven van de Club, kan van het bestuur de status krijgen van « Member at large » of Verwijderd lid .

Dit statuut geldt voor zes maanden en dient door bestuursbeslissing telkens voor zes maand verlengd worden

Een verwijderd lid kan geen enkele officiële functie vervullen en heeft ook geen stemrecht in de club noch op districts, nationale of internationale bijeenkomsten. Dit lid moet wel zijn bijdragen betalen, zowel aan de Club, het district, de nationale en internationale vereniging.

Deze categorie van leden telt mee in de berekening van het aantal clubafgevaardigden.

Erelid (honorary member) (code “H” in de directory)

Het erelid is een persoon die, zonder lid te zijn van de Lionsclub die hem deze hoedanigheid toekent, deze Club uitzonderlijke diensten bewees en hiervoor een bijzondere onderscheiding verdient. De Club dient zijn inschrijving en ook de districts- nationale en internationale bijdragen te betalen. Het lid mag deelnemen aan de vergaderingen maar geniet niet van de rechten toegekend aan een actief lid. Deze categorie van leden telt niet mee in de berekening van het aantal clubafgevaardigden.

Bevoorrecht lid (priviliged member)  (code “P”in de directory)

Het bevoorrecht lid is een clublid, die gedurende 15 jaar of langer Lions zijn en die door ouderdom, ziekte, invaliditeit of andere legitieme en door het clubbestuur aanvaarde andere redenen het actieve lidmaatschap moeten opgeven.

Ze betalen de door de Club, district, nationale en internationale vereniging vereiste  bijdragen.

Ze hebben stemrecht en genieten van alle overige voordelen van het lidmaatschap behalve het recht een officiêle functie uit te oefenen, zowel op club, districts- , nationaal of internationaal niveau.

Deze leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Lid voor het leven (life member) (code “L” in de directory)

Elk lid met actief lidmaatschap gedurende minstens 20 jaar en dat uitzonderlijke diensten aan zijn club bewees, of elk lid dat zwaar ziek is, of elk lid dat minstens 70 jaar oud is en dat een actief en ononderbroken  lidmaatschap van minstens 15 jaar kan bewijzen komt in zijn Club in aanmerking als lid voor het leven na :

 • aanbeveling van zijn club bij de vereniging
 • eenmalige betaling door de club van 650$, of het equivalent in nationale deviezen, voor alle toekomstige bijdragen aan de vereniging
 • goedkeuring door de internationale beheerraad

 Dit moet de Club er niet van weerhouden aan het « Lid voor het leven » een gepaste bijdrage te vragen. Een  « Lid voor het leven » geniet van alle voordelen van een actief lid zolang hij zijn verplichtingen nakomt. Een lid voor het leven dat wenst te verhuizen en uitgenodigd is lid te worden van een andere Club wordt automatisch lid voor het leven van die Club.

Oud-Lioness, nu actief in een Lions Club,die ten laatste op 30 juni 2007 actief lid werden in een Lions Club, kunnen alle voorgaande Lionessjaren laten meetellen om het statuut « Lid voor het leven » aan te vragen. Na die datum worden die jaren niet meegerekend om in aanmerking te komen als lid voor het leven.

Deze leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Geassocieerd lid  (associated member)club (code “S” in de directory)

Een geassocieerd lid is een actief lid in een andere Club maar die werkt of woont in de gemeente van de Club die hem dit statuut toekent .

Dit statuut wordt toegekend door de bestuursraad van de Club en wordt elk jaar gerevalueerd. De naam van het geassocieerd lid wordt niet vermeld in de effectieven van de Club

Het geassocieerd lid mag stemmen over de onderwerpen die besproken worden op de clubvergaderingen waaraan hij persoonlijk deelneemt maar kan de club die hem zijn status verleende niet vertegenwoordigen op de district ,multiple district en internationale conventies.

 Dit lid kan geen functie bekleden, noch in de Club, het district of op nationaal of internationaal niveau, noch benoemd worden in een commissie op district- nationaal- of internationaal niveau via de club die het statuut van geassocieerd lid verleende.

De internationale, districts- en multiple district bijdragen worden niet gefactureerd aan de club die het statuut verleent maar deze club kan wel elke gepaste bijdrage opleggen aan het geassocieerd lid.

Deze leden tellen niet mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Geaffilieerd lid  (affiliated member) (code “F” in de directory)

Een geaffilieerd lid is een waardevolle persoon voor gemeenschap, die momenteel niet optimaal kan deelnemen aan het clubleven als actief lid maar toch de club wenst te steunen bij zijn diensten aan de gemeenschap, kan uitgenodigd worden om deel uit te maken van de club als geaffilieerd lid. Dit statuut kan verleend worden op uitnodiging van de bestuursraad.

Het geaffilieerd lid mag stemmen over de onderwerpen die besproken worden op de clubvergaderingen waaraan hij persoonlijk deelneemt maar kan de club die hem zijn status verleende niet vertegenwoordigen op het district-, multiple district en internationale conventies.

Dit lid kan geen functie bekleden, noch in de Club, het district of op nationaal of internationaal niveau, noch benoemd worden in een commissie op districts- nationaal- of internationaal niveau.

Het geaffilieerd lid zal alle districts- nationale- en internationale bijdragen betalen ook deze opgelegd door de lokale club waarvan hij lid is.

Deze geaffilieerde leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

 

Opmerkingen

Het totaal van de ere-geaffilieerden mag 5% van het totaal van de clubeffectieven niet overschrijden : elke bijkomende fractie van dit percentage geeft recht op een bijkomend erelid. De minimumleeftijd voor een ere-affiliatie is in principe 30 jaar.

Alle aanvragen tot affiliatie voor het leven worden door de internationale zetel geëvalueerd alvorens ze goedgekeurd worden. De leden voor het leven aanvaard na 1 juli 1980 krijgen, buiten hun zilveren kaart, een medaille van lid voor het leven aangeboden, te hechten aan hun kenteken. De algemeen administratief directeur wordt gemachtigd, in naam van de internationale bestuursraad, dit statuut van geaffilieerde voor het leven toe te kennen. Indien de omstandigheden deze beslissing vereisen kan dit statuut herroepen worden op bevel van de raad.

Gelieve het formulier voor Life Membership application in te vullen (staat op deze website in de bibliotheek onder Leden).
Dit moet samen met het betalingsbewijs gestuurd worden naar : MemberServiceCenter@lionsclubs.org .

Let wel : De levertijd bedraagt minstens 8 weken.

Dit staat beschreven in het handboek “directory online” dat u terug kunt vinden in onze bibliotheek (die staat onder “Leden”).

Special tools for special leaders.

Across the world, the Specialty Clubs Program is bringing people together around shared interests and passions. As you know, these clubs are finding exciting new ways to serve their communities. A resource toolkit is now available to help you promote the program and achieve your goals!

Surf naar de Speciality Toolkit

Alle formulieren en nuttige documenten werden verzameld in onze bibliotheek (onder “Leden”).

De bibliotheek werd beveiligd met een paswoord (uw gewone Lions login en paswoord).

Een storting kan gebeuren :

 • via de LCIF website met een kredietkaart (www.lcif.org). Het bedrag zal automatisch in US dollar aangerekend worden. In functie van het doel waaraan u schenkt kan u voor elke 1.000 dollar meteen een Melvin Jones Fellowship aanvragen.
 • via de Belgische ING bankrekening van LCI(F) :
  IBAN BE35 3100 9846 9537.
  Het bedrag is dan in Euro en zal door LCIF naar dollar omgezet worden aan een interne maandelijkse wisselkoers, zoals vermeld op de website van LCIF.

MAAR … vergeet dan niet in de mededeling aan te duiden :
clubnaam / clubnummer / LCIF / welke actie …
Bv.
– Area of greatest needs
– Measles, Disaster, Sight, Youth
Als u niks vermeldt, wordt de storting voor algemene doelen gebruikt (Area of Greatest Needs).

De geldwaarde van 1 MJF bedraagt 1.000 USD of 892 €. (huidige dagkoers).

Te betalen met openstaand krediet of bedrag storten op rekening nummer : BE35 3100 9846 9537.
Het secretariaat kan u zeggen over hoeveel krediet u nog beschikt.

Gelieve het Melvin Jones aanvraagformulier (staat in onze bibliotheek onder Leden) in te vullen en op te sturen naar volgend e-mail adres : DonorAssistance@lionsclubs.org samen met het bewijs van betaling.

De levertijd bedraagt normaal +/-  4 weken. 
Opgepast : door de Covid-maatregelen kan dit soms 6 tot 8 weken duren !!

U kunt de aanvraag ook online doen : https://members.lionsclubs.org/EN/lcif/mjf-request-form.php

The Chevron Award Program recognizes Lions for their long-term service, beginning at 10 years and continuing in five year increments until 75 years of service. There are two different types of chevrons that vary slightly in appearance, the Charter Monarch Chevron, available to founding club members only, and the Monarch Chevron.

Chevron awards for the current fiscal year are automatically sent to district governors in the first quarter for presentation to the recipients at an appropriate event, such as a district convention or other celebration.

Replacement awards may be purchased through Club Supplies.

For more information, contact the Membership Operations Department.

Alle nuttige informatie vind je op de website van Lions Clubs International. LINK

De vlaggen worden gratis ter beschikking gesteld van de clubs, zones, gewesten of districten. Er dient wel een waarborg te worden betaald voor u ze kunt afhalen op het nationaal secretariaat.
Zie uitleenreglement in onze bibliotheek (onder Leden).

De clubs valideren hun RME ten laatste op de 24e van de maand voor middernacht.
De districtssecretarissen bevestigen de ontbrekende RME de 25e van de maand.
De ICT verantwoordelijke van het MD maakt de documenten klaar voor Oak Brook op de 26e van de maand en stuurt alles door naar Oak Brook samen met de maandelijkse PU101.

District A
Peter De Poorter, LC Roeselare

District B
Clem Verheyden, LC Sint-Truiden

District C
Michou Vanden Broeck, LC Ixelles Alizés

District D
René Lesoir, LC La Louvière Ecausssines Val de Centre