Wat is LionsBase?

Deze applicatie geeft alle leden snel en gemakkelijk toegang tot de kalender, de ledenlijst in LionsBase en andere Lions club informatie en nieuws.

U kunt de LionsBase applicatie downloaden vanuit de app store op uw telefoon of tablet om uw gegevens te bekijken en om uitnodigingen te aanvaarden/weigeren, of u kunt toegang krijgen tot het gedeelte « wijziging » van het systeem op uw computer als u voorzitter, secretaris of IT-verantwoordelijke van uw club bent, via de TYPO3 CMS Login: LionsBase Belgium.

Belangrijkste functionaliteiten van LionsBase

– Opzoekingen in de ledenlijst.

– Weergave van persoonlijke gegevens van andere leden (functie binnen de Lions-organisatie, telefoonnummer en e-mailadres, …).

– Weergave van comités op alle niveaus (club tot multidistrict).

– Weergave van persoonlijke agenda en mogelijkheid om uitnodigingen te aanvaarden/te weigeren.

– Beheer van sociale projecten.

– Nieuws van clubs, districten, …

– Clubdocumenten.

– Een nieuw lid aan je club toevoegen.

– Nieuwe evenementen aanmaken voor welbepaalde ledengroepen.

– de rapportage over uw sociale projecten versnellen.

Heb je hulp nodig?

Contacteer altijd eerst de secretaris of LionsBase master van je club. Weten zij de oplossing niet dan contacteren zij de District LionsBase master.

Verantwoordelijken per district :

district A: Frank Arbyn (LC Lokeren)

district B: Arlette Hopff-Aerts (LC Antwerpen Elsdonk)

district C: Philippe Gueuning (LC Argenteuil)

district D: Claudy Roland (LC Charleroi Pluriel) – Daniel Lisoir (LC Athus Lorraine)

Verantwoordelijke op MD niveau :

Voor district A: Jean-Luc Schuermans

Voor district B: Dieter Van Hoye

Voor district C: Marc Allaer

Voor district D: Jean-Pierre Mouton

In dit formulier vindt u alle info terug :

FORMULIER

Een Lions club oprichten is de perfecte manier om in uw stad of regio de doelen te dienen die u na aan het hart liggen met mensen die uw passie delen.

Een nuttige bijdrage

Door een club op te richten, dienstverlenende activiteiten uit te voeren en het publiek nieuwe manieren aan te bieden om mee te werken, verricht u een goed doel.

De oprichting van een club is ook goed voor je Lions district.

U vergroot het bereik van Lions Clubs International in uw gebied en stimuleert de ledengroei. Een nieuwe club biedt extra mogelijkheden voor uw district op het gebied van leiderschap, dienstverlening en werving.

Klik op de link hieronder voor meer informatie

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club?

Een gebruiksvriendelijke en veelzijdige bron met informatie over onderwerpen die regelmatig door Lions worden aangehaald voor het leiden van een club of een district.

Voorbeelden: Wat is de Lions mission statement? Wat zijn de beschikbare LCI en LCIF subsidies? Hoe werkt een clubtak?

Deze kaarten geven antwoord op 80 FAQ’s.

Hieronder vind je de laatste editie van de speaking cards :

Speaking Cards

MyLion en de andere websites van Lions International zoals MyLCI bestaan niet meer.

Er is nu nog slechts één website van LCI:  Lion Portal waar je alle informatie kan terugvinden.

Let op:

In Lion Portal worden geen gegevens gewijzigd.

Deze website dient enkel voor raadpleging van gegevens.

Alle wijzigingen met betrekking tot leden/clubs moeten in LionsBase gebeuren.

Je hebt toegang tot Lion Portal met https://account.lionsclubs.org/Account/Login

Een nieuw charter kan worden besteld via het Member Service Center (memberservicecenter@lionsclubs.org). Dat kost $25, en LCI betaalt voor de verzending. De aankoop kan ten laste worden gebracht van de club, met toestemming van de voorzitter of de secretaris van de club.

Gewoon bij Jouw district :

Voor District A : Peter De Poorter – LC Roeselare

Voor District B : Arlette Hopff-Aerts – LC Antwerpen Elsdonk

Voor District C : Michou Vanden Broeck – LC Ixelles Alizés

Voor District D : René Lesoir – LC La Louvière Ecausssines Val de Centre

Actief Lid (active member)

Het actief lid heeft alle rechten en voordelen en is onderworpen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap van een Lions Club verleent en bindt.

Deze rechten en plichten zijn niet beperkt en houden in dat hij   stemrecht heeft in zijn Club en verkiesbaar is, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden, voor elke functie in de Club het District of de vereniging

De verplichtingen zijn : regelmatige aanwezigheid op de bijeenkomsten, tijdig de bijdragen betalen, deelnemen aan de activiteiten van de Club en door voorbeeldig gedrag een gunstige indruk geven van de Lionsclub.

Volgens de criteria van het programma « Famliaal lidmaatschap » worden de familieleden, die aan deze criteria voldoen, actief lid en krijgen ze alle rechten en plichten die het lidmaatschap inhoudt.

Volgens de criteria die gelden voor het lidmaatschap van studenten, oud-Leos en jongeren zijn dit actieve leden die genieten van alle overeenstemmende rechten en voordelen. Deze categorie van leden telt mee in de berekening van de clubafgevaardigden.

Tijdelijk Passief lid (member at large)

Een lid dat wegens gezondheids- of andere legitieme redenen de clubbijeenkomsten tijdelijk niet meer regelmatig kan bijwonen, maar toch lid wil blijven van de Club, kan van het bestuur de status krijgen van « Member at large » of tijdelijk Passief lid.

Dit statuut geldt voor zes maanden en dient door bestuursbeslissing telkens voor zes maand verlengd worden

Een Passief lid kan geen enkele officiële functie vervullen en heeft ook geen stemrecht in de club noch op districts-, nationale of internationale bijeenkomsten. Dit lid betaalt wel nog zijn/haar bijdragen, zowel aan de Club, het district en de nationale-  als aan de internationale vereniging.

Deze categorie van leden telt mee in de berekening van het aantal clubafgevaardigden.

Erelid (honorary member)

Het erelid is een persoon die, zonder lid te zijn van de Lionsclub die hem deze hoedanigheid toekent, deze Club uitzonderlijke diensten bewees en hiervoor een bijzondere onderscheiding verdient. De Club dient zijn inschrijving en ook de districts- nationale en internationale bijdragen te betalen. Het lid mag deelnemen aan de vergaderingen maar geniet niet van de rechten toegekend aan een actief lid. Deze categorie van leden telt niet mee in de berekening van het aantal clubafgevaardigden.

Bevoorrecht lid (priviliged member) 

Het bevoorrecht lid is een clublid, die gedurende 15 jaar of langer Lions zijn en die door ouderdom, ziekte, invaliditeit of andere legitieme en door het clubbestuur aanvaarde andere redenen het actieve lidmaatschap moeten opgeven.

Ze betalen de door de Club, district, nationale en internationale vereniging vereiste  bijdragen.

Ze hebben stemrecht en genieten van alle overige voordelen van het lidmaatschap behalve het recht een officiêle functie uit te oefenen, zowel op club, districts- , nationaal of internationaal niveau.

Deze leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Lid voor het leven (life member)

Elk lid met actief lidmaatschap gedurende minstens 20 jaar en dat uitzonderlijke diensten aan zijn club bewees, of elk lid dat zwaar ziek is, of elk lid dat minstens 70 jaar oud is en dat een actief en ononderbroken  lidmaatschap van minstens 15 jaar kan bewijzen komt in zijn Club in aanmerking als lid voor het leven na :

 Dit moet de Club er niet van weerhouden aan het « Lid voor het leven » een gepaste bijdrage te vragen. Een  « Lid voor het leven » geniet van alle voordelen van een actief lid zolang hij zijn verplichtingen nakomt. Een lid voor het leven dat wenst te verhuizen en uitgenodigd is lid te worden van een andere Club wordt automatisch lid voor het leven van die Club.

Oud-Lioness, nu actief in een Lions Club,die ten laatste op 30 juni 2007 actief lid werden in een Lions Club, kunnen alle voorgaande Lionessjaren laten meetellen om het statuut « Lid voor het leven » aan te vragen. Na die datum worden die jaren niet meegerekend om in aanmerking te komen als lid voor het leven.

Deze leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Geassocieerd lid  (associated member)

Een geassocieerd lid is een actief lid in een andere Club maar die werkt of woont in de gemeente van de Club die hem dit statuut toekent .

Dit statuut wordt toegekend door de bestuursraad van de Club en wordt elk jaar gerevalueerd. De naam van het geassocieerd lid wordt niet vermeld in de effectieven van de Club

Het geassocieerd lid mag stemmen over de onderwerpen die besproken worden op de clubvergaderingen waaraan hij persoonlijk deelneemt maar kan de club die hem zijn status verleende niet vertegenwoordigen op de district ,multiple district en internationale conventies.

 Dit lid kan geen functie bekleden, noch in de Club, het district of op nationaal of internationaal niveau, noch benoemd worden in een commissie op district- nationaal- of internationaal niveau via de club die het statuut van geassocieerd lid verleende.

De internationale, districts- en multiple district bijdragen worden niet gefactureerd aan de club die het statuut verleent maar deze club kan wel elke gepaste bijdrage opleggen aan het geassocieerd lid.

Deze leden tellen niet mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

Geaffilieerd lid  (affiliated member)

Een geaffilieerd lid is een waardevolle persoon voor gemeenschap, die momenteel niet optimaal kan deelnemen aan het clubleven als actief lid maar toch de club wenst te steunen bij zijn diensten aan de gemeenschap, kan uitgenodigd worden om deel uit te maken van de club als geaffilieerd lid. Dit statuut kan verleend worden op uitnodiging van de bestuursraad.

Het geaffilieerd lid mag stemmen over de onderwerpen die besproken worden op de clubvergaderingen waaraan hij persoonlijk deelneemt maar kan de club die hem zijn status verleende niet vertegenwoordigen op het district-, multiple district en internationale conventies.

Dit lid kan geen functie bekleden, noch in de Club, het district of op nationaal of internationaal niveau, noch benoemd worden in een commissie op districts- nationaal- of internationaal niveau.

Het geaffilieerd lid zal alle districts- nationale- en internationale bijdragen betalen ook deze opgelegd door de lokale club waarvan hij lid is.

Deze geaffilieerde leden tellen mee bij het berekenen van het aantal clubafgevaardigden.

 

Opmerkingen

Het totaal van de ere-geaffilieerden mag 5% van het totaal van de clubeffectieven niet overschrijden : elke bijkomende fractie van dit percentage geeft recht op een bijkomend erelid. De minimumleeftijd voor een ere-affiliatie is in principe 30 jaar.

Alle aanvragen tot affiliatie voor het leven worden door de internationale zetel geëvalueerd alvorens ze goedgekeurd worden. De leden voor het leven aanvaard na 1 juli 1980 krijgen, buiten hun zilveren kaart, een medaille van lid voor het leven aangeboden, te hechten aan hun kenteken. De algemeen administratief directeur wordt gemachtigd, in naam van de internationale bestuursraad, dit statuut van geaffilieerde voor het leven toe te kennen. Indien de omstandigheden deze beslissing vereisen kan dit statuut herroepen worden op bevel van de raad.

Gelieve het formulier voor Life Membership application in te vullen :

Life Membership application

Dit moet samen met het betalingsbewijs gestuurd worden naar : MemberServiceCenter@lionsclubs.org .

Let wel : De levertijd bedraagt minstens 8 weken.

Special tools for special leaders.

Across the world, the Specialty Clubs Program is bringing people together around shared interests and passions. As you know, these clubs are finding exciting new ways to serve their communities. A resource toolkit is now available to help you promote the program and achieve your goals!

Surf naar de Speciality Toolkit